Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

O tym w jakim celu wykonuje się kontrolę termowizyjną instalacji elektrycznych przeczytasz tu: Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej

Dlaczego regularne badanie instalacji elektrycznych jest tak ważne?

Weźmy za przykład dwa zakłady produkcyjne, w których wykonywaliśmy kontrole, w celu zachowania anonimowości nazwijmy je: Zakład A, i Zakład B. W obydwu zakładach kontrole do 2020 roku były wykonywane corocznie. Poniżej (wykres 1 i 2) przedstawiono jak kształtowała się liczba usterek oraz ich priorytet w poszczególnych latach w zakładach.

W zakładzie A (Wykres 1.) z uwagi na zwiększoną liczbę usterek z priorytetem 1 (wymagających natychmiastowej naprawy) zdecydowano, że od 2021 badanie termowizyjne instalacji elektrycznych będzie przeprowadzane co pół roku. Pozwoliło to na wcześniejsze zlokalizowanie nieprawidłowo pracujących urządzeń oraz zmniejszenie liczby usterek z priorytetem 1.

Wykres 1. Zakład A – zwiększono częstotliwość do kontroli półrocznych po zidentyfikowaniu 10 usterek w czerwcu 2019.

W zakładzie B (Wykres 2) zaś pominięto kontrolę pod koniec 2021 roku. Brak zastosowania się do zaleceń TERMOCENT odnośnie naprawy urządzeń przedstawionych w sprawozdaniu z pomiarów, doprowadził do powstania pożaru w zakładzie, którego przyczyną było jedno z nieprawidłowo pracujących urządzeń. Kolejna kontrola miała miejsce ponad 1,5 roku później. Okazało się, że przez zaniechanie corocznych kontroli liczba usterek (wykres 2) wzrosła do 15 w czym: 7 z nich to był priorytet 1 (wymagające natychmiastowej naprawy), 7 z nich priorytet 2, a 1 priorytet 3. Nie tylko liczba usterek wzrosła prawie trzykrotnie, ale sama waga tych usterek także.

Wykres 2. Zakład B – wzrost liczby usterek przez pozostawienie usterek z 2020 roku bez naprawy i wydłużenie daty ponownej kontroli do 18 miesięcy.

Jednym z przykładów na to jak brak systematyczności kontroli wpływa na priorytet usterki może być pokazane na zdjęciu 1 urządzenie, które podczas badania w 2020 roku otrzymało ocenę pozytywną. Zaznaczone czerwonymi obszarami nr 1 i nr 2 na zdjęciu 1 (z 2020 roku) fragmenty urządzenia widać kolejno na zbliżeniach: na zdjęciu 2 oraz na zdjęciu 3 (oba zdjęcia wykonane już podczas kontroli w 2022 roku).

Zdjęcie 1. Termogram prawidłowo pracującego urządzenia w 2020 roku z oznaczeniem miejsc przyszłych usterek w obszarach „1” i „2”.

Na zdjęciu 2 pokazane złącze urządzenia, którego usterkę sklasyfikowaliśmy jako priorytet 1, wymagającej natychmiastowej naprawy/wymiany.

Zdjęcie 2. Termogram wykonany po 18 miesiącach przedstawiający usterkę o priorytecie 1 jednego ze złącz w urządzeniu.

Zdjęcie 3 przedstawia to samo urządzenie podczas kontroli w 2022, którego usterkę sklasyfikowaliśmy jako priorytet 2, wymagające naprawy w ciągu 2 miesięcy.

Zdjęcie 3. Termogram wykonany po 18 miesiącach przedstawiający usterkę o priorytecie 2 jednego ze złącz w urządzeniu.

Gdyby zlecono kontrolę termowizyjną wcześniej, to prawdopodobnie udałoby się wskazać nieprawidłowo pracujące urządzenie z niższym poziomem usterki (priorytet 3) i znacznie zmniejszyło koszty związane z naprawą urządzenia oraz udałoby się uniknąć bezpośredniego zagrożenia pożarem.