Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

 

Przykłady źródeł hałasu
Ilustracja 1: Przykłady źródeł hałasu:
A – dźwięki powietrzne generowane przez saksofon;
B – dźwięki uderzeniowe generowane przez skaczące po podłodze dzieci;
C – hałas od klimatyzacji;
D – hałas powodowany przez ruch lotniczy.

Dźwięk z fizycznego punktu widzenia jest falą mechaniczną, czyli taką, która do propagacji potrzebuje ośrodka składającego się z cząsteczek (gazy, ciecze, ciała stałe). Docierając do naszych uszu powoduje wrażenie zmysłowe.

Hałas można zdefiniować, jako zanieczyszczenie dźwiękiem. Czyli dźwięk, który w danym miejscu i/lub czasie jest niepożądany, albo jego natężenie jest zbyt wysokie.

W budownictwie, w ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na właściwości akustyczne wnętrz. Bez względu na to, czy dany budynek pełni funkcję mieszkalną, czy biurową hałas docierający do konkretnych pomieszczeń będzie stanowił czynnik uniemożliwiający sen, wypoczynek, a także powodujący irytację, braki koncentracji i utrudnienia w komunikacji oraz w wydajnej pracy. Aby sprawdzić czy hałas nie przekracza ustalonych norm akustycznych warto wziąć pod uwagę badanie akustyczne.

 

Źródła hałasu:

  • zewnętrzne (np. ruchliwa ulica, ruch lotniczy, kolejowy, kluby nocne)
  • wewnętrzne (np. rozmowy sąsiadów, odgłosy kroków, dźwięki od instalacji wodnych, chłodniczych, wentylacji)

W zależności od tego, co stanowi czynnik niepożądany, a także od chęci pomierzenia danych wartości dobieramy konkretne badanie. W naszym zakresie usług znajdują się m. in. badania:

  • Czasu pogłosu
  • Izolacyjności akustycznej (od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych; również fasad)
  • Poziomu dźwięku od instalacji technicznych

 

Zobacz dlaczego izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest bardzo ważna.

 

Czas pogłosu:

Jest definiowany, jako czas, w którym poziom ciśnienia akustycznego w danym pomieszczeniu spadnie o wartość 60 dB od chwili ustania źródła dźwięku.

 

Emitowany dźwięk propaguje w pomieszczeniu, napotykając różne przeszkody na swojej drodze (np. ściany, podłogi, meble, ludzi). Częściowo będzie on ulegał odbiciu, częściowo pochłanianiu. Im więcej jest silnie absorbujących materiałów w pomieszczeniu (np. dywanów, ciężkich zasłon), tym krócej będzie słyszany dany dźwięk i tym krótszy będzie czas pogłosu.

Ilustracja 2: Metody badań i wykorzystywane urządzenia.
Ilustracja 2: Metody badań i wykorzystywane urządzenia.
A – Wszechkierunkowy głośnik (źródło dźwięków powietrznych) oraz
miernik dźwięku. Pomieszczenie nadawcze;
B – Stukacz młotkowy (źródło dźwięków uderzeniowych).
Pomieszczenie nadawcze;
C – Miernik dźwięku;
D – Źródło dźwięku zewnętrznego;
E – Miernik dźwięku. Pomieszczenie odbiorcze względem źródeł
dźwięku A i B;
F – Miernik dźwięku. Pomieszczenie odbiorcze względem źródła
dźwięku D.

Dla różnych typów pomieszczeń pożądany jest inny czas pogłosu. Zbyt długi będzie
utrudniał zrozumienie mowy (czynnik ważny w audytoriach, klasach lekcyjnych, teatrze),
natomiast zbyt krótki spowoduje płaskie brzmienie dźwięku (czynnik ważny dla pokojów
do odsłuchu muzyki, oper, czy kościołów).

 

Przebieg badania akustycznego:

W pomieszczeniu generowany jest dźwięk o odpowiednim poziomie, następnie wyłącza się źródło dźwięku, a następnie przy użyciu miernika mierzony jest czas, w jakim poziom dźwięku spadnie o 60 dB (T60). Przykład na Ilustracji 2: litera A.

 

Izolacyjność akustyczna:

Jest to zdolność przegród (w tym ścian, drzwi, okien, podłóg) do ograniczania przedostawania się dźwięku na drugą stronę. Im wyższa izolacyjność, tym mniej słyszalne są dźwięki po drugiej stronie przegrody.

Wyróżnia się izolacyjność od dźwięków:

  • powietrznych – generowanych w powietrzu w trakcie prowadzenia rozmowy, słuchania muzyki, grania na instrumentach muzycznych (kluczowe dla ścian, fasad, drzwi, a także okien),
  • uderzeniowych – powstających w trakcie chodzenia, tupania, skakania po podłodze, upuszczania na nią przedmiotów (kluczowe dla stropów)

Przebieg pomiaru akustycznego:

W pomieszczeniu nadawczym ustawia się źródło dźwięku:

  • dla dźwięków powietrznych jest to wszechkierunkowy głośnik (patrz: Ilustracja 2 – litera A), ewentualnie hałas zewnętrzny (patrz: Ilustracja 2 – litera D)
  • dla dźwięków uderzeniowych stukacz młotkowy (patrz: Ilustracja 2 – litera B),

Następnie w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym mierzy się poziom dźwięku. Liczona jest różnica pomiędzy nimi, a na jej podstawie wylicza się izolacyjność akustyczną przegrody. W obliczeniach uwzględniane są czas pogłosu oraz tło akustyczne. Pomieszczeniem odbiorczym (w naszym przykładzie) jest to, oznaczone literą E na Ilustracji 2 zarówno dla dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych).

 

Pomiar poziomu dźwięku

Pomiar wykonuje się dla konkretnych warunków oraz cykli pracy urządzeń technicznych w budynku, np.: instalacji wodnych, wind, wentylacji itp. Do tego celu używa się miernika dźwięku. W obliczeniach uwzględniany jest czas pogłosu, a także tło akustyczne (patrz Ilustracja 2 – litera C).

Normy akustyczne według których wykonywane są badania i analizy akustyki

Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności elementów budowlanych:

PN-EN-ISO-16283-1 – izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-EN-ISO-16283-2 – izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

PN-EN-ISO-16283-3 – izolacyjność ściany zewnętrznej

Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych:

PN-EN-ISO-717-1 – izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-EN-ISO-717-2 – izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

Ochrona przed hałasem w budynkach:

PN-B-02151-2 – wymagania dot. dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniu

PN-B-02151-3 – wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

PN-B-02151-4 – wymagania dot. warunków pogłosowych, a także zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – metoda dokładna:

PN-EN-ISO-16032

TERMOCENT wykonuje wszystkie badania akustyczne przy wykorzystaniu nowoczesnego i wysokiej jakości sprzętu. Jeżeli mają Państwo problem z hałasem zachęcamy do kontaktu pod numerem 530 105 398, lub mailowo biuro@termocent.com. Pomożemy ocenić sytuacje, a także dobrać odpowiednie badanie oraz dołożymy wszelkich starań, żeby byli Państwo zadowoleni z naszych usług.