Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Hałas może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Przebywanie w hałasie zwiększa poziom stresu, obniża efektywność działań i powoduje problemy z zasypianiem. Zagrożenie jest tym większe, im dłużej przebywamy w hałasie i im wyższy jest poziom intensywności odgłosów (natężenie akustyczne). Dlatego tak ważna jest odpowiednia izolacyjność akustyczna przegród pomieszczeń, w których przebywamy.

Ryzyka związanego z hałasem nie da się niestety całkowicie wyeliminować, można jednak podjąć pewne kroki, aby je zminimalizować. Znając poziom izolacyjności akustycznej łatwiej dobrać optymalne rozwiązania, aby uzyskać optymalny poziom tła akustycznego. W uzyskaniu satysfakcjonującej akustyki we wnętrzach pomogą pomiary natężenia hałasu. Czym i jak zmierzyć hałas w mieszkaniu? Ile kosztuje pomiar hałasu i kto może przeprowadzić badanie akustyczne?

 

Przykłady źródeł hałasu
Ilustracja 1: Przykłady źródeł hałasu:
A – dźwięki powietrzne generowane przez saksofon;
B – dźwięki uderzeniowe generowane przez skaczące po podłodze dzieci;
C – hałas od klimatyzacji;
D – hałas powodowany przez ruch lotniczy.

Dźwięk z fizycznego punktu widzenia jest falą mechaniczną, czyli taką, która do propagacji potrzebuje ośrodka składającego się z cząsteczek (gazy, ciecze, ciała stałe). Docierając do naszych uszu powoduje wrażenie zmysłowe.

Hałas można zdefiniować, jako zanieczyszczenie dźwiękiem. Czyli dźwięk, który w danym miejscu i/lub czasie jest niepożądany, albo jego natężenie jest zbyt wysokie.

W budownictwie, w ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na właściwości akustyczne wnętrz. Bez względu na to, czy dany budynek pełni funkcję mieszkalną, czy biurową hałas docierający do konkretnych pomieszczeń będzie stanowił czynnik uniemożliwiający sen, wypoczynek, a także powodujący irytację, braki koncentracji i utrudnienia w komunikacji oraz w wydajnej pracy. Aby sprawdzić czy hałas nie przekracza ustalonych norm akustycznych warto wziąć pod uwagę badanie akustyczne.

 

Źródła hałasu

 • zewnętrzne (np. ruchliwa ulica, ruch lotniczy, kolejowy, kluby nocne)
 • wewnętrzne (np. rozmowy sąsiadów, odgłosy kroków, dźwięki od instalacji wodnych, chłodniczych, wentylacji)

W zależności od tego, co stanowi czynnik niepożądany, a także od chęci pomierzenia danych wartości dobieramy konkretne badanie. W naszym zakresie usług znajdują się m. in. badania:

 • Czasu pogłosu
 • Izolacyjności akustycznej (od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych; również fasad)
 • Poziomu dźwięku od instalacji technicznych

 

Zobacz dlaczego izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest bardzo ważna.

 

Badania akustyczne – jakie są rodzaje hałasu?

Pod pojęciem hałasu rozumiemy drgania akustyczne o wysokiej intensywności, które są odbierane jako co najmniej uciążliwe. Hałasem określa się wszelkie nieprzyjemne, dokuczliwe lub irytujące dźwięki, które w jakikolwiek sposób mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Istnieją różne rodzaje hałasu. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy:

 • hałas przemysłowy – różnego rodzaju niepożądane dźwięki generowane przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów produkcyjnych i przemysłowych, a także w hipermarketach, na stacjach benzynowych itp.,
 • hałas komunikacyjny – nieprzyjemne, uciążliwe dźwięki powstające w wyniku poruszania się pojazdów i na styku opony z nawierzchnią; jego źródłem jest także ruch tramwajowy, kolejowy oraz lotniczy,
 • hałas w budynkach – taki, który jest tworzony przez ludzi, maszyny i urządzenia znajdujące się wewnątrz lub na zewnątrz budynków; to wszystkie dźwięki emitowane wewnątrz budynków mieszkalnych (generowane przez wyposażenie techniczne, dźwigi, klimatyzatory, hydrofory itp.), ale także dobiegające z otoczenia zewnętrznego (pawilonów handlowych i obiektów gospodarczych).

Sprawdź lokalizacje Termocent

Badania akustyczne Gdańsk | Badania akustyczne KatowiceBadania akustyczne Kraków  |  Badania akustyczne LublinBadania akustyczne PoznańBadania akustyczne SzczecinBadania akustyczne Toruń  |  Badania akustyczne WarszawaBadania akustyczne Wrocław |  Badania akustyczne Łódź

Czas pogłosu

Jest definiowany, jako czas, w którym poziom ciśnienia akustycznego w danym pomieszczeniu spadnie o wartość 60 dB od chwili ustania źródła dźwięku.

Emitowany dźwięk propaguje w pomieszczeniu, napotykając różne przeszkody na swojej drodze (np. ściany, podłogi, meble, ludzi). Częściowo będzie on ulegał odbiciu, częściowo pochłanianiu. Im więcej jest silnie absorbujących materiałów w pomieszczeniu (np. dywanów, ciężkich zasłon), tym krócej będzie słyszany dany dźwięk i tym krótszy będzie czas pogłosu.

Ilustracja 2: Metody badań i wykorzystywane urządzenia.
Ilustracja 2: Metody badań i wykorzystywane urządzenia.
A – Wszechkierunkowy głośnik (źródło dźwięków powietrznych) oraz
miernik dźwięku. Pomieszczenie nadawcze;
B – Stukacz młotkowy (źródło dźwięków uderzeniowych).
Pomieszczenie nadawcze;
C – Miernik dźwięku;
D – Źródło dźwięku zewnętrznego;
E – Miernik dźwięku. Pomieszczenie odbiorcze względem źródeł
dźwięku A i B;
F – Miernik dźwięku. Pomieszczenie odbiorcze względem źródła
dźwięku D.

Dla różnych typów pomieszczeń pożądany jest inny czas pogłosu. Zbyt długi będzie
utrudniał zrozumienie mowy (czynnik ważny w audytoriach, klasach lekcyjnych, teatrze),
natomiast zbyt krótki spowoduje płaskie brzmienie dźwięku (czynnik ważny dla pokojów
do odsłuchu muzyki, oper, czy kościołów).

Przebieg badania akustycznego:

W pomieszczeniu generowany jest dźwięk o odpowiednim poziomie, następnie wyłącza się źródło dźwięku, a następnie przy użyciu miernika mierzony jest czas, w jakim poziom dźwięku spadnie o 60 dB (T60). Przykład na Ilustracji 2: litera A.

 

Izolacyjność akustyczna

Jest to zdolność przegród (w tym ścian, drzwi, okien, podłóg) do ograniczania przedostawania się dźwięku na drugą stronę. Im wyższa izolacyjność, tym mniej słyszalne są dźwięki po drugiej stronie przegrody.

Wyróżnia się izolacyjność od dźwięków:

 • powietrznych – generowanych w powietrzu w trakcie prowadzenia rozmowy, słuchania muzyki, grania na instrumentach muzycznych (kluczowe dla ścian, fasad, drzwi, a także okien),
 • uderzeniowych – powstających w trakcie chodzenia, tupania, skakania po podłodze, upuszczania na nią przedmiotów (kluczowe dla stropów)

 

Przebieg pomiaru akustycznego:

W pomieszczeniu nadawczym ustawia się źródło dźwięku:

 • dla dźwięków powietrznych jest to wszechkierunkowy głośnik (patrz: Ilustracja 2 – litera A), ewentualnie hałas zewnętrzny (patrz: Ilustracja 2 – litera D)
 • dla dźwięków uderzeniowych stukacz młotkowy (patrz: Ilustracja 2 – litera B),

Następnie w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym mierzy się poziom dźwięku. Liczona jest różnica pomiędzy nimi, a na jej podstawie wylicza się izolacyjność akustyczną przegrody. W obliczeniach uwzględniane są czas pogłosu oraz tło akustyczne. Pomieszczeniem odbiorczym (w naszym przykładzie) jest to, oznaczone literą E na Ilustracji 2 zarówno dla dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych).

 

Czym są pomiary akustyczne?

Pomiar akustyczny jest precyzyjnym badaniem natężenia dźwięku w danym środowisku. Zgodnie z polskimi i europejskimi normami akustycznymi, okna, drzwi, ściany, stropy i inne elementy budowlane muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej.

Aby upewnić się, że ustalone zasady są przestrzegane, przeprowadza się badania poziomu hałasu. Dokładny pomiar akustyki pomieszczenia pozwala określić prawdopodobne źródło lub źródła niekorzystnego natężenia dźwięku, co z kolei umożliwia jego znaczne ograniczenie lub eliminację.

Akredytowane pomiary hałasu przeprowadzane są przez pracownie i laboratoria badawcze przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Terenowe pomiary akustyczne wykonuje się podobnie jak w przypadku badań laboratoryjnych. Cena pomiarów akustycznych zależy od zakresu pracy, ilości przeprowadzonych badań oraz rodzaju obiektu, dla którego wykonywana jest analiza akustyczna.

 

Sposób przeprowadzania pomiarów akustycznych

Zastosowanie badań akustycznych ma na celu optymalizację stanu akustycznego w danym środowisku. W zależności od tego, co stanowi czynnik niepożądany, dobiera się konkretne metody badania hałasu. Miernictwo akustyczne może obejmować m.in.:

 • ocenę czasu pogłosu – w pomieszczeniu generowany jest dźwięk o odpowiednim poziomie, a następnie (po wyłączeniu źródła dźwięku) przy użyciu specjalnego miernika mierzy się czas, w jakim poziom dźwięku spadnie o 60 dB,
 • pomiar izolacyjności akustycznej – w pomieszczeniu nadawczym ustawia się źródło dźwięku (głośnik dla dźwięków powietrznych, stukacz młotkowy dla dźwięków uderzeniowych), a następnie mierzy się poziom dźwięku w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym, liczy różnicę między nimi i na tej podstawie wyznacza parametry akustyczne przegrody,
 • pomiar poziomu dźwięku – przeprowadza się go dla konkretnych cykli pracy wyposażenia technicznego budynku, np. wind, wentylacji, instalacji wodnych itd. za pomocą miernika dźwięku.

Pomiar wykonuje się dla konkretnych warunków oraz cykli pracy urządzeń technicznych w budynku, np.: instalacji wodnych, wind, wentylacji itp. Do tego celu używa się miernika dźwięku. W obliczeniach uwzględniany jest czas pogłosu, a także tło akustyczne (patrz Ilustracja 2 – litera C).

 

Normy akustyczne według których wykonywane są badania i analizy akustyki

Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności elementów budowlanych:

 • PN-EN-ISO-16283-1 – izolacyjność od dźwięków powietrznych
 • PN-EN-ISO-16283-2 – izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
 • PN-EN-ISO-16283-3 – izolacyjność ściany zewnętrznej

Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych:

 • PN-EN-ISO-717-1 – izolacyjność od dźwięków powietrznych
 • PN-EN-ISO-717-2 – izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

Ochrona przed hałasem w budynkach:

 • PN-B-02151-2 – wymagania dot. dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniu
 • PN-B-02151-3 – wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
 • PN-B-02151-4 – wymagania dot. warunków pogłosowych, a także zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – metoda dokładna:

 • PN-EN-ISO-16032

TERMOCENT wykonuje wszystkie badania akustyczne przy wykorzystaniu nowoczesnego i wysokiej jakości sprzętu. Jeżeli mają Państwo problem z hałasem zachęcamy do kontaktu pod numerem 530 105 398, lub mailowo biuro@termocent.com. Pomożemy ocenić sytuacje, a także dobrać odpowiednie badanie oraz dołożymy wszelkich starań, żeby byli Państwo zadowoleni z naszych usług.