Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Postępujące zmiany klimatyczne wymagają współpracy wszystkich podmiotów: instytucji publicznych, organizacji, firm oraz osób prywatnych. Spójna strategia zrównoważonego rozwoju musi opierać się na rozwiązaniach systemowych tak na poziomie samorządowym, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

Aby zachęcić do starań w kierunku efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, Unia Europejska nagradza korzystnymi warunkami finansowania te podmioty, które podejmują realne działania prośrodowiskowe. Do mierzenia efektów służą kryteria zgrupowane w ramach systemu klasyfikacji, znanego jako Taksonomia Unii Europejskiej (Taksonomia UE).

Czym jest taksonomia UE?

Taksonomia UE to potoczna nazwa aktu prawnego: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Stanowi ona jedno z narzędzi, którego celem jest zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania działań na rzecz klimatu. Klasyfikacja uwzględnia kilka istotnych obszarów, spójnych z polityką proekologiczną UE oraz kryteria, jakie musi spełnić działalność gospodarcza, aby mogła zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo.

Dzięki spełnieniu założeń firmy mogą trafniej dobierać kontrahentów i łatwiej realizować inwestycje transgraniczne. Działalność gospodarcza spełniająca kryteria taksonomii może również skutecznie bronić się przed ewentualnymi zarzutami stosowania greenwashingu. UE przyjęła ponadto pakiet rozwiązań, których celem jest poprawa przepływu środków pieniężnych w ramach zrównoważonych inwestycji.

Kogo dotyczy taksonomia UE?

W ramach poszczególnych krajów członkowskich Podmiotami zobowiązanymi do ujawniania wymaganych informacji są przedsiębiorstwa podlegające pod dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, uczestnicy rynków finansowych oraz emitenci obligacji.

Organem doradczym z ramienia UE, stanowiącym wsparcie w obszarze zagadnień związanych z taksonomią, jest Platforma ds. zrównoważonego finansowania, w skład której wchodzą eksperci z sektora publicznego i prywatnego.

Jakie cele ma taksonomia UE?

Taksonomia UE szczegółowo określa cele środowiskowe, do których osiągania motywowane są przedsiębiorstwa. Cele środowiskowe taksonomii UE to:

 • Łagodzenie zmian klimatu – np. zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.
 • Adaptacja do zmian klimatu – np. uprawa roślin odpornych na suszę.
 • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich – np. regulacje dot. kalendarza połowów.
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – np. ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola – np. edukacja ekologiczna.
 • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów – np. ochrona dzikich owadów zapylających.

Jakie przesłanki działalności środowiskowej musi spełnić firma?

W ramach działań korzystnych dla klimatu UE nakłada na firmy, które chcą uchodzić za zrównoważone środowiskowo, obowiązek spełnienia równocześnie czterech przesłanek. Taka działalność gospodarcza musi:

 • Wnosić realny wkład w realizację do najmniej jednego z celów środowiskowych.
 • Nie wyrządzać poważnych szkód w zakresie pozostałych celów środowiskowych
 • Działać zgodnie z minimalnymi gwarancjami zabezpieczenia społecznego i zarządzania.
 • Spełniać kryteria techniczne.

Zadzwoń: +48 530 105 398

Co trzeba wykazać w raporcie rocznym?

Oczywiście nie wystarczy zadeklarowanie spełniania powyższych przesłanek. Należy jeszcze ten stan udokumentować. W swoim raporcie rocznym firma musi w tym celu ujawnić:

 • Jaki procent obrotu pochodził z produktów lub usług związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo?
 • Jaki procent nakładów inwestycyjnych stanowiły aktywa lub procesy związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo?
 • Jaki procent wydatków operacyjnych stanowiły aktywa lub procesy związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo?

Proces badania zgodności z taksonomią kończy się wydaniem raportu.

Jak TERMOCENT pomaga firmom w ramach taksonomii UE?

Jednym z celów firmy TERMOCENT jest wspieranie przedsiębiorstw, instytucji i klientów prywatnych w ich dążeniach do zwiększania energooszczędności budynków. W ramach usług związanych z wypełnianiem przesłanek taksonomii UE oferujemy:

Badania te stanowią podstawę do przeprowadzania skutecznych termomodernizacji, a tym samym do zwiększenia efektywności energetycznej.

TERMOCENT realizuje także badania jakości powietrza zgodnie z ISO 16000-6 oraz ISO 16000-3, których realizacja jest także przydatna na potrzeby Taksonomii UE.

Wykonaj badanie Termowizyjne!

Zadzwoń na +48 530 105 398 lub napisz: kontakt@termocent.com