Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Zakres szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne, prawne i normy z zakresu termografii oraz wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Norma PN-EN 13187 oraz inne.
 • Prawidłowe wykonywanie pomiarów i interpretacja wyników w zależności od kierunku przepływu energii zgodnie z normą PN EN 13187.
 • Jakościowa ocena stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków na podstawie badania aparatem IR (kamerą termowizyjną).

Najbliższe terminy szkolenia otwartego:

Brak wolnych miejsc – prosimy o kontakt na kontakt@termocent.pl

Szczegółowa tematyka kursu:

Szkolenie teoretyczne:

W pierwszej części uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami dot. badań termowizyjnych (w tym cel badań i sposób ich wykonania) oraz ze sposobem użytkowania dostarczonej kamery termowizyjnej. Omówiony zostanie sposób przygotowania i zaplanowania badania termowizyjnego.

W drugiej części uczestnicy zostaną przeszkoleni z obsługi oprogramowania kamer termowizyjnych, prawidłowej interpretacji zdjęć termowizyjnych i wyników pomiarów oraz opracowania raportów i sprawozdań z przeprowadzonych badań w terenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Termogram - termocent.pl
Termogram przedstawia ścianę wschodnią w pokoju 201 segment A. Różnica średnich temperatur pakietów szybowych wynosi 0,6 K co stanowi około 30% różnicy w orientacyjnym poziomie izolacyjności termicznej.

Druga część szkolenia zostanie przeprowadzona po zakończeniu szkolenia w terenie.

Po zakończeniu szkolenia, Wykonawca sprawdzi poziom zdobytych kompetencji przez osoby uczestniczące w szkoleniu na podstawie raportów i sprawozdań sporządzonych samodzielnie przez uczestników szkolenia.

Szkolenie w terenie:

Szkolenie w terenie będzie polegać na przeprowadzeniu badań termowizyjnych z wykorzystaniem dostarczonej kamery termowizyjnej.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym sposobem prowadzenia badań termowizyjnych oraz obsługą dostarczonej kamery termowizyjnej.

Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie obsługiwał kamerę termowizyjną oraz przeprowadzi badanie budynku lub lokalu mieszkalnego pod nadzorem Wykonawcy.

Przeprowadzenie badań termowizyjnych:

 • Badania termowizyjne prowadzone będą w ramach szkolenia w terenie.
 • Badania termowizyjne wykonane zostaną zgodnie z normą PN-EN 13187 lub równoważną.
 • Badania będą prowadzone na terenie miasta prowadzenia szkolenia.
 • W ramach prowadzonych badań termowizyjnych Wykonawca zapewni:
 • Wykonanie zdjęć termowizyjnych dla budynków oraz lokali, w tym zdjęcia z zewnątrz (elewacje) oraz wewnątrz.Wykonanie co najmniej jednego zdjęcia dla każdego głównego typu przegrody zewnętrznej przezroczystej i nieprzezroczystej oraz co najmniej jednego zdjęcia dla połączeń tych przegród, w szczególności w miejscach:
  • połączeń ściany z podłogą na gruncie,
  • połączeń ściany z warstwami dachu,
  • naroża budynku,
  • dachu/stropodachu,
  • podłogi nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (jeśli dotyczy),
  • stolarki okiennej/drzwiowej;
 • obliczenie co najmniej:
  • dwóch rzeczywistych współczynników przenikania ciepła U [W/(m2K)] celem określenia poziomu izolacyjności termicznej badanych przegród,
  • jednego współczynnika temperaturowego fRsi [-] określającego ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni),
  • porównanie w/w współczynników do aktualnych wymagań technicznych;
  • temperatury punktu rosy,
  • przygotowanie dokumentacji z badania termowizyjnego w postaci:
  • raportu zawierającego wykonane zdjęcia wraz z ich opisem,
  • sprawozdania zawierającego wyniki obliczeń oraz ocenę obiektu.
 • Wykonawca wykona badania demonstracyjne. Każdy z uczestników szkolenia przeprowadzi samodzielne badanie termowizyjne pod nadzorem Wykonawcy.

Miejsce:

ul. Wrzesińska 11/12, 31-031 Kraków

Koszt:

 • Za jednego uczestnika 2000 zł brutto
 • Za uczestnika przy grupie co najmniej 3 na jeden termin: zapraszamy do kontaktu

Osoba kontaktowa i prowadzący szkolenie oraz podstawowe kwalifikacje: mgr inż. Marek Kitliński posiadający m.in. dyplom inżyniera budownictwa, certyfikat termografisty kategorii 2 zgodnie z ISO 18436-7 oraz doświadczenie w przebadaniu kamerą termowizyjną ponad 5100 obiektów budowlanych.